ALGEMENE VOORWAARDEN

van 

ElkeDagFeest

 

Artiesten en begeleiding van activiteiten voor jeugd en jongeren op events.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen, producten en/of diensten door ElkeDagFeest, alsmede op alle overeenkomsten waarbij ElkeDagFeest als Opdrachtnemer dan wel als leverancier, verhuurder of verkoper optreedt.

Identiteit

Naam onderneming: ElkeDagFeest
Vestigingsadres: Zwartezeestraat 7, Oost-Souburg
Telefoonnummer: +31 (0) 6 81 22 59 99
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 68856350
BTW nummer:  NL001592181B60
IBAN nummer: NL70RABO0319493806
Websites: www.Elkedagfeest.nl www.sprookjesverjaardag.nl en www.luxurykidsparty.nl

Definities

 1. Opdrachtnemer: ElkeDagFeest

 2. Opdrachtgever of Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die van ElkeDagFeest een dienst of goederen afneemt 

 3. Offerte: een vrijblijvend aanbod door ElkeDagFeest

 4. Overeenkomst: de door aanbod en aanvaarding ontstane verbintenis met ElkeDagFeest.

 5. Producten/feestartikelen: artikelen en goederen die gebruikt worden voor een kinderfeestje zoals een feestkist (met spellen, verkleedkleren en versiering), chocolade fontein, partytent of feestartikelen voor éénmalig gebruik.

 6. Diensten: adviseren, draaiboek of (loyaliteit)concept ontwikkelen, concepten uitwerken en begeleiden, (promotie) producten ontwerpen, workshops, begeleiden van activiteiten, kinderen opvangen op een evenement, gastles, schminken, ballonvouwen en andere interactiviteiten.

 7. Evenementen: bedrijfsfeesten, festivals, personeelsfeesten, congressen, opendagen, beurzen en campings, scholen, particulieren feesten, lessen en workshops.

 8. Ondersteuning: de onderaannemer, vrijwilliger of uitzendkracht die door ElkeDagFeest wordt ingezet om de dienst uit te voeren.

 9. Schriftelijk: een ondertekende verklaring of een wilsuiting via e-mail, SMS, Whatsapp of Messenger.

Artikel 1. Algemeen

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens als pdf te downloaden op de websites van ElkeDagFeest.

 2. Indien de Klant een Overeenkomst aangaat heeft hij ingestemd dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 3. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de (huur)Overeenkomst. 

 4. Eventuele Algemene Voorwaarden van een wederpartij worden door ElkeDagFeest verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 5. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing als de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door ElkeDagFeest wordt uitbesteed aan een onderaannemer.

 6. ElkeDagFeest kan de Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen. Deze wijzigen zijn direct van toepassing op bestaande zakelijke overeenkomsten (B2B). Particulieren (B2C) die een Overeenkomst met ElkeDagFeest hebben, krijgen de gewijzigde Algemene Voorwaarden toegestuurd alsmede informatie over de ingangsdatum.

 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden. 

 8. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden. 

 9. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt dan vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

 10. Wanneer de Algemene Voorwaarden door ElkeDagFeest niet strikt worden toegepast, dan heeft het afwijken niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. 

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Een aanbod of Offerte van ElkeDagFeest is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding van een aanbod of Offerte van ElkeDagFeest. Een aanbod of Offerte dat door ElkeDagFeest is gedaan, wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.

 2. Indien de Klant in geval van een Offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden, wordt een geheel nieuwe Offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde Offerte de opdracht uit blijft, kunnen de kosten van de nieuwe calculatie in rekening worden gebracht.

 3. Door een akkoord te geven op de geoffreerde opdracht, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en komt de Overeenkomst tot stand.

 4. Een Overeenkomst kan tot vier weken voor de uitvoeringsdatum, zonder opgave van reden en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voortvloeit, door de Opdrachtgever schriftelijk worden ontbonden. Wanneer echter materialen zijn aangeschaft of andere kosten zijn gemaakt vanwege de Overeenkomst, dan kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

 5. Alle rapportages, overzichten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 6. Voor particuliere Klanten geldt, bij bestellingen via de website, telefoon of e-mail (koop op afstand), het herroepingsrecht uit artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Bestellen diensten en producten en de borg

 1. Producten kunnen besteld worden via de website, e-mail of telefonisch.

 2. Na het invullen van het contactformulier of het telefonisch contact met ElkeDagFeest ontvangt de aanvrager bericht of de feestkist nog beschikbaar is op de door de aanvrager aangevraagde datum. 

 3. Diensten kunnen telefonisch, of via e-mail worden besteld.

 4. De volgende gegevens moeten worden opgegeven bij de bestelling: datum, gewenste artikel of dienst, contactpersoon, adres voor de factuur, adres voor levering, telefoonnummer, e-mail adres, eventuele locatie van het event, aantal kinderen dat deelneemt, leeftijd van de kinderen en (eventueel) het geslacht van de kinderen.

 5. De inhoud en de omvang van de bestelling wordt door ElkeDagFeest schriftelijk bevestigd in een Offerte. Zie hiervoor ook artikel 2.

 6. Artikelen die ElkeDagFeest speciaal voor het uitvoeren van de Overeenkomst bestelt, kunnen niet worden geruild en dienen, ook bij annulering van de Opdracht, afgenomen te worden.

 7. Indien Opdrachtgever een dienst bestelt waarvoor ElkeDagFeest specifieke kosten moet maken, dan worden deze kosten doorberekend aan de Opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reserveringskosten van een ruimte, een begeleider of materialen. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever worden de kosten van diensten die niet kosteloos door ElkeDagFeest kunnen worden geannuleerd, doorberekend aan de Opdrachtgever.

 8. ElkeDagFeest is gerechtigd om een Overeenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren.

 9. Voor een aantal materialen (zoals een feestkist) wordt een borgsom gevraagd van € 50,-. Voor de huur van een feestartikel wordt een borgsom gevraagd van € 10,-. Deze borgsom zal na retourneren van onbeschadigde materialen volledig worden terugbetaald aan Opdrachtgever. Bij schade wordt het schadebedrag ingehouden op de borgsom. Bij schade groter dan de borgsom ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor voldoening van het restbedrag met een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

 10. Voor particuliere Klanten geldt, bij bestellingen via de website, telefoon of e-mail (koop op afstand), het herroepingsrecht uit artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Medewerking van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan ElkeDagFeest heeft aangegeven dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en juist aan ElkeDagFeest te verstrekken.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten, behoudens als deze rechten rusten bij de Opdrachtgever. ElkeDagFeest kan voor eventueel onrechtmatig gebruik niet verantwoordelijk worden gesteld.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit haar bedrijf, dan wel derden die namens de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken dienen te zijn.
 5. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is, stelt de Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkplek en de gewenste benodigde faciliteiten ter beschikking.

Artikel 5. Wijzigen Overeenkomst

 1. De Overeenkomst/bestelling kan (tussentijds) worden gewijzigd. Indien de wijziging voor ElkeDagFeest onacceptabel of onuitvoerbaar is, dan mag ElkeDagFeest de opdracht weigeren.
 2. De wijziging moet altijd schriftelijk door ElkeDagFeest worden bevestigd.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gewijzigd dan worden eventuele meerkosten doorberekend.
 4. Een wijziging kan van invloed zijn op levertermijnen van noodzakelijke en niet bij ElkeDagFeest voorradige artikelen. ElkeDagFeest kan niet aansprakelijk worden gesteld indien als gevolg van een wijziging van een Opdracht bepaalde artikelen op de dag van uitvoering niet beschikbaar zijn.
 5. ElkeDagFeest heeft het recht om de inhoud van een dienst of pakket te wijzigen. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever, behoudens dat deze zelf verantwoordelijk is voor de wijziging, het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 6. Schminken

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het schminken door ElkeDagFeest. 

 1. Het aantal schminkers wordt van tevoren in overleg vastgesteld.
 2. Een schminker heeft recht op een kwartier pauze na 2 uur achter elkaar schminken. Deze pauzes worden doorbetaald.
 3. Mocht een schminker door bijzondere omstandigheden/overmacht verhinderd zijn, dan doet ElkeDagFeest er alles aan een vervanger te regelen. Als vervanging niet kan worden aangeboden, is ElkeDagFeest niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.
 4. Onze schminkers dienen ten alle tijden van de aanwezige sanitaire voorzieningen gebruik te kunnen maken.
 5. Bij een inhuurtijd langer dan 2 uur, tussen 12:30 en 13:30 uur én tussen 17:30 en 18:30 uur, dan dient de Klant ervoor te zorgen dat er een maaltijd en drankjes beschikbaar zijn voor de schminker. 
 6. Bij temperaturen onder de 15 graden Celsius wordt er niet in de buitenlucht geschminkt, tenzij voorzien is in een goed verwarmde ruimte of tent.
 7. Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius, zal er voor de schminker(s) een koele schaduwrijke werkplek gevonden worden. Als dit niet kan worden gerealiseerd, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit. ElkeDagFeest is in dit geval niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van haar materialen en het resultaat.
 8. Bij temperaturen boven de 30 graden Celsius, behoud ElkeDagFeest zich het recht voor om de opdracht te annuleren. Dit geldt ook voor een inzet buiten met wind.
 9. ElkeDagFeest schminkt alleen op een goed verlichte locatie.
 10. Bij het schminken van kinderen sluit ElkeDagFeest de rij 30 minuten voor de overeengekomen eindtijd. ElkeDagFeest bepaalt de laatst wachtende en voorziet hem/haar van een duidelijk nummer of bord/vest met eindtekst ´ik ben de laatste’. Na de laatst wachtende wordt er niet meer geschminkt.
 11. Indien niet anders is afgesproken, verwachten ElkeDagFeest dat er per schminker een tafel beschikbaar wordt gesteld met twee stoelen of krukken. Indien gewenst kan ElkeDagFeest, tegen vergoeding, hiervoor zorgdragen.
 12. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er een mogelijkheid is voor het verversen van water.
 13. ElkeDagFeest behoudt zich het recht voor uitvoering om schminkwerk te weigeren, als er vermoeden is van (besmettelijke) ziekte, (overdraagbare) huidaandoeningen, open wondjes, vuil, kinderziektes, koortslippen, eczeem en overige aandoeningen.

Artikel 7: Workshops

 1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de Schmink en ballonnenworkshops van ElkeDagFeest.
  1. Voor workshops geldt een minimale deelname van 2 personen en maximaal 12 personen. Indien het een grotere groep betreft kan eventueel gebruik worden gemaakt van een extra begeleider. 
  2. Bij onvoldoende deelname behoudt ElkeDagFeest zich het recht voor om de workshop te verplaatsen naar een andere datum.
  3. Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden voor een workshop via e-mail of telefonisch i.v.m. de inzet van voldoende begeleiding.
  4. Indien de vaste begeleiding door onvoorziene omstandigheden of overmacht verhinderd is, wordt door ElkeDagFeest naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is, wordt de workshop opgeschort naar een andere, door ElkeDagFeest te bepalen datum.
  5. Deelname aan de workshop kan tot 14 dagen voor de startdatum kosteloos worden geannuleerd. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt in dat geval door ElkeDagFeest terugbetaald. Bij afmeldingen binnen 14 dagen voor startdatum van de workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald. 
  6. Wanneer deelnemers verhinderd zijn op de datum van de workshop, kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de workshop anders is afgesproken. Deelnemers kunnen bij verhindering, van welke aard dan ook, geen aanspraak maken op reductie of terugbetaling van het cursusgeld.
  7. Deelnemers dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de workshop het cursusgeld over te maken op het bij Identiteit vermelde rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering. Mocht de betaling 14 dagen voor de startdatum van de workshop niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, dan behoudt ElkeDagFeest zich het recht voor om de inschrijving te laten vervallen en andere mensen een plaats aan te bieden.
  8. Bij een aanmelding korter dan 14 dagen voor de datum van de workshop, dient het cursusgeld per omgaande te worden overgemaakt, onder vermelding van het ordernummer, op het bij Identiteit vermelde rekeningnummer.
 2. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de gastlessen en buitenschoolse activiteiten op de scholen.
  1. Voor de workshops geldt een maximum van 12 kinderen. Meer dan 12 kinderen kan alleen in overleg. Indien het een grotere groep betreft kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een extra begeleider.
  2. Wanneer het aantal aanmeldingen achterblijft kan de opdrachtgever (gemeente, school of kinderopvang) de workshop annuleren zoals aangegeven in artikel 16.
  3. Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden bij de opdrachtgever. Deze geeft uiterlijk 24 uur van tevoren alle gegevens door. 
  4. Indien de vaste begeleiding door onvoorziene omstandigheden of overmacht verhinderd is, wordt door ElkeDagFeest naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is, wordt de workshop opgeschort naar een andere, samen te bepalen datum. 
  5. De opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na de workshop het cursusgeld over te maken op het bij Identiteit vermelde rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de door consumenten (B2C) online, telefonisch of via e-mail bestelde (feest)artikelen of diensten bij ElkeDagFeest. 

 1. Bedenktijd/herroeping
 2. De Klant heeft het recht om de koop van producten of artikelen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren waardoor de Overeenkomst wordt ontbonden. De 14 dagentermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door de Klant. Als een bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd, dan gaat de bedenktermijn in op de dag volgend op de ontvangst van de laatste deelzending.
 3. De Klant heeft het recht om een bestelde dienst binnen 14 dagen te annuleren. De 14 dagentermijn gaat in op de dag nadat de dienst besteld is. Uitgezonderd hiervan zijn diensten die binnen de herroepingstermijn van 14 dagen dienen te worden uitgevoerd.
 4. Retour aanmelden

Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan dient de Klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan ElkeDagFeest te melden. De Klant dient de bestelling of het artikel op eigen kosten binnen 14 dagen na de retourmelding, terug te sturen naar of te bezorgen bij ElkeDagFeest.

 1. Terugbetaling

De betalingen (artikel incl. verzendkosten) die de Klant heeft verricht om de bestelling of de dienst te kopen, worden binnen 14 dagen nadat de bestelling door ElkeDagFeest retour is ontvangen, dan wel nadat de annulering van een dienst door ElkeDagFeest is bevestigd, terugbetaald, mits is voldaan aan de in lid 1 en 2 gestelde voorwaarden. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, dan ontvangt de Klant alleen het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel terug (zonder de verzendkosten).                             

 1. Ongebruikt retour

ElkeDagFeest behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren wanneer het artikel is gebruikt.

 1. Schade

Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ElkeDagFeest schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant is te wijten of anderszins voor het risico van de Klant komt, zal ElkeDagFeest de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. ElkeDagFeest heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan de Klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom gaat pas over naar de Klant zodra deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan (o.a. betaling van de factuur). Zolang de Klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan blijft ElkeDagFeest eigenaar.

Artikel 9. Gebrekkig product

 1. Indien binnen 10 dagen na ontvangst van product of artikel, het product of artikel een gebrek blijkt te vertonen, dan kan de Klant:

  1. ElkeDagFeest schriftelijk melding doen van het gebrek en vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product;

of

 1. de Overeenkomst met ElkeDagFeest ontbinden, door dit schriftelijk aan ElkeDagFeest te melden.

 1. Indien de Klant ElkeDagFeest vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dan moet de Klant het product aan ElkeDagFeest terugsturen. ElkeDagFeest zal het product binnen 20 dagen nadat zij het product terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan de Klant terugsturen. De kosten van retourzending door de Klant, het vervangen  en/of herstellen van het product, en het aan terugsturen aan de Klant komen voor rekening van ElkeDagFeest, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan de Klant te wijten is of anderszins voor rekening en risico van de Klant is. In dat geval is ElkeDagFeest niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. ElkeDagFeest zal het product dan voor rekening van de Klant in dezelfde toestand aan de Klant terugsturen, als die waarin zij het product van de Klant ontvangen heeft.

 2. Indien de Klant de Overeenkomst direct op basis van lid 1b ontbindt, dan dient de Klant het product onmiddellijk aan ElkeDagFeest te retourneren. De kosten van de retourzending zijn in dit geval voor rekening van de Klant omdat ElkeDagFeest niet eerst in de gelegenheid wordt gesteld om het gebrekkige product te herstellen, vervangen of aan te vullen. De aankoopprijs van het product zal binnen 14 dagen na ontvangst van het gebrekkige product door ElkeDagFeest terugbetaald worden. De voorwaarden van artikel 8 lid 5 zijn hierop eveneens van toepassing. 

Artikel 10. Garanties m.b.t. goederen

De garantietermijn is gelijk aan de op het product vermelde fabrieksgarantie. 

Artikel 11. Klachtenregeling

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle goederen en diensten van ElkeDagFeest. 

 1. Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ElkeDagFeest serieus in behandeling worden genomen.
 2. De klacht dient schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te maken bij ElkeDagFeest.
 3. De klacht dient binnen 2 weken te worden ingediend.
 4. ElkeDagFeest zal de ontvangst schriftelijk bevestigen en trachten binnen 10 dagen schriftelijk inhoudelijk op de klacht te reageren.
 5. Indien het niet mogelijk is om binnen 10 dagen de klacht te onderzoeken en inhoudelijk te reageren, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. Naast de reden voor de vertraging zal ook aangegeven wanneer de Klant een inhoudelijke reactie van ElkeDagFeest zal ontvangen. 
 6. Indien een klacht gegrond is dan wordt in overleg met de Klant het factuurbedrag aangepast of de opdracht (gedeeltelijk) opnieuw uitgevoerd.
 7. Indien een klacht ongegrond is en ElkeDagFeest onkosten heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een onafhankelijke derde, dan komen deze kosten voor rekening van de Klant.  

Artikel 12. Tarieven en bijkomende kosten

 1. Zakelijke Opdrachtgevers
  1. Alle genoemde tarieven voor zakelijke Opdrachtgevers zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief reiskosten à € 0,45 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner.
  2. Indien de opdracht meer dan 30 minuten rijden is vanaf Oost-Souburg dan wordt er € 12,50 per uur reistijdvergoeding in rekening gebracht. 
  3. Op locaties waar betaald parkeren van toepassing is, worden deze kosten doorberekend aan de Klant. Dit geldt ook voor eventuele tolgelden om de locatie te bereiken.
  4. Bij verlenging van tijd na afgesproken eindtijd bij inhuur, wordt een toeslag gerekend van €37,50 per half uur. Deze verlenging wordt afgerond op halve uren
  5. ElkeDagFeest rekent op zaterdag, zondag en feestdagen een toeslag van €25,- i.v.m. deze (feest)dagen.
  6. Eventueel bijkomende kosten zoals reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen.  
 1. Particuliere Klanten/opdrachtgevers
  1. Alle genoemde tarieven voor particuliere Klanten/Opdrachtgevers zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief reiskosten á € 0,45 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner.
  2. Indien de opdracht meer dan 30 minuten rijden is vanaf Oost-Souburg dan wordt er € 12,50 per uur reistijdvergoeding in rekening gebracht. 
  3. Op locaties waar betaald parkeren van toepassing is, worden deze kosten doorberekend aan de Klant. Dit geldt ook voor eventuele tolgelden om de locatie te bereiken.
  4. Bij verlenging van tijd na afgesproken eindtijd bij inhuur, wordt een toeslag gerekend van €25,- per half uur. Deze verlenging wordt afgerond op halve uren.

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van diensten en goederen voorafgaand aan de uitvoering/levering te geschieden.

 2. Facturen worden zoveel mogelijk via e-mail verstuurd.

 3. ElkeDagFeest hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 4. Een klacht over een factuur schort de betalingstermijn niet op.

 5. De betaling geschiedt te alle tijde aan ElkeDagFeest en nooit aan derden.

 6. Bij uitblijven van betaling na afloop van de betalingstermijn, ontvangt de Klant/Opdrachtgever een betalingsherinnering (14-dagenbrief).

 7. Na het verlopen van deze 14-dagentermijn brengt ElkeDagFeest de wettelijke incassokosten in rekening als de betaling nog steeds niet is voldaan. De openstaande factuur kan ook uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

De incassokosten bedragen:

 1. over de eerste € 2500,-- wordt 15% incassokosten in rekening gebracht, met een minimum van € 40,--;

 2. over de volgende € 2500,-- wordt 10% incassokosten in rekening gebracht.

 3. ElkeDagFeest accepteert overschrijving naar het bij Identiteit vermelde rekeningnummer en pinbetalingen.

Artikel 14: Cadeaubonnen

 1. De cadeaubon van ElkeDagFeest/Sprookjesverjaardag is alleen gelding bij ElkeDagFeest.

 2. De cadeaubon is geldig tot 31 december van het jaar van uitgifte, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 3. De cadeaubon of een gedeelte daarvan is niet inwisselbaar voor geld. 

 4. Indien de bon niet toereikend blijkt te zijn voor de aankoop van een product of dienst, dan kan het resterende bedrag worden bijbetaald.

 

Artikel 15: Transport goederen t.b.v. diensten

ElkeDagFeest verzorgt het vervoer, tenzij de Opdrachtgever/Klant ervoor kiest om zelf het vervoer te regelen. Als de Opdrachtgever/Klant zelf het vervoer regelt, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het inladen, het vervoer en het uitladen, alsmede voor het tijdig afleveren, volledig bij de Opdrachtgever/Klant.  

Artikel 16. Annulering door de Opdrachtgever

 1. In geval van annulering van een dienst door een particulier, gemeente, non-profit organisatie of bedrijf, dan rekent ElkeDagFeest annuleringskosten.
  1. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 4 weken voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 10% van de factuur te worden voldaan.
  2. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 50% van de factuur te worden voldaan.
  3. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 1 week voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 75% van de factuur te worden voldaan.
  4. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 24 uur voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 100% van de opdracht worden voldaan. 
 1. In geval van annulering van een gastles, of buitenschoolse activiteit of kinderworkshop op een school rekent ElkeDagFeest de volgende annuleringskosten:
  1. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 0% van de factuur te worden voldaan.

  2. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 1 weken voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 12,5% van de factuur te worden voldaan.

  3. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 5 dagen voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 25% van de factuur te worden voldaan.

  4. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 3 dagen voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 50% van de factuur te worden voldaan.

  5. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 48 uur voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 75% van de factuur te worden voldaan.

  6. Wordt een opdracht voor een dienst binnen 24 uur voor de uitvoeringsdatum geannuleerd, dan dient 100% van de opdracht worden voldaan. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. ElkeDagFeest is alleen aansprakelijk voor verwijtbare schade (incl. kosten die nodig waren om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade etc.).

 2. ElkeDagFeest is niet aansprakelijk voor schade die niet in geld waardeerbaar is, zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen etc.

 3. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door ElkeDagFeest verzekerde bedrag.

 4. ElkeDagFeest is niet aansprakelijk voor schade die de Klant en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of zal/zullen lijden, ten aanzien aangebrachte beeldmerken, tekst e.d. welke door de Opdrachtgever zelf zijn aangeleverd. Zie ook artikel 4 lid 3.

 5. ElkeDagFeest erkent geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van door de Opdrachtgever/Klant geleverde producten, ideeën en materialen, alsmede schade die veroorzaakt is door de door Opdrachtgever/Klant ingezette medewerker, vrijwilliger of ouder(s) ter assistentie van ElkeDagFeest.

 6. Kleding en/of materialen uit de feestkist kunnen van brandgevaarlijke materialen gemaakt kunnen zijn. Sommige materialen en/of snoep kunnen bij kinderen een allergische reactie veroorzaken. Daarom mogen deze materialen alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt. ElkeDagFeest is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van kleding en materialen uit de feestkist.

 7. Het gebruik van de feestartikelen is op eigen risico en valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders/voogden/docenten of iedere andere die de leiding heeft of toezicht houdt over het feest.

 8. Bij temperaturen boven de 25 graden is ElkeDagFeest niet aansprakelijk voor eventueel kwaliteitsverlies van schminkmaterialen.

 9. De Klant dient schade waarvoor ElkeDagFeest aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na het ontstaan van de schade aan ElkeDagFeest te melden.

 10. ElkeDagFeest is niet aansprakelijk indien er fouten zijn gemaakt doordat Opdrachtgever is uitgegaan van de informatie, gegevens, bescheiden etc. die zij niet van ElkeDagFeest heeft gekregen. 

Artikel 18: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ElkeDagFeest geen invloed kan uitoefenen en waardoor ElkeDagFeest niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, storm, extreme hitte, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ElkeDagFeest in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

 3. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ElkeDagFeest zich het recht voor om de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

 4. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden kan ElkeDagFeest de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbinden zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.

 5. Indien ElkeDagFeest ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ElkeDagFeest gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 19: Ontbinding opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

 1. In geval van overmacht is ElkeDagFeest gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.

 2. In geval van extreme hitte (boven de 30 graden) of weersomstandigheden waarvoor code oranje is afgegeven, dan is ElkeDagFeest bevoegd de Overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.

 3. Indien de Opdrachtgever, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met ElkeDagFeest gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. ElkeDagFeest heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ElkeDagFeest tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan ElkeDagFeest verder toekomende rechten.

 4. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die ElkeDagFeest ten laste van de Klant heeft of verkrijgt, direct opeisbaar. 

Artikel 20. Geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst met ElkeDagFeest is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden pas voorgelegd aan de rechter nadat Opdrachtgever en ElkeDagFeest buitengerechtelijk niet tot een oplossing zijn gekomen.

Artikel 21. Privacy

Via de telefoon, website, e-mail of via formulieren bij acties of evenementen kunnen persoonsgegevens bij ons achtergelaten worden voor een bestelling of actie. Deze persoonsgegevens worden in het Klantenbestand van ElkeDagFeest opgeslagen om bestellingen te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens ook om de Klant op de hoogte te stellen van leuke acties en activiteiten van ElkeDagFeest. Indien een bezoeker aan een evenement een formulier invult voor een winactie dan staat duidelijk op het formulier aangegeven dat ElkeDagFeest deze gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over ElkeDagFeest. Persoonsgegevens worden door ElkeDagFeest niet aan andere organisaties doorverkocht. ElkeDagFeest verwerkt de persoonsgegevens Overeenkomstig wet en regelgeving. Meer hierover is na te lezen in de privacyverklaring op de website van ElkeDagFeest. Hierin staat ook op welke wijze kan worden uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Artikel 22. Foto's / Beeldmateriaal

 1. Tijdens de begeleiding bij evenementen, bruiloften en workshops kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotie en marketingdoeleinden van ElkeDagFeest en Sprookjesverjaardag. We vragen hiervoor altijd vooraf toestemming aan de ouders.

 2. Bij kinderfeestjes kunnen de ouders van het jarige kind (de Klant), vooraf toestemming vragen aan de ouders van de overige kinderen voor het gebruiken van foto’s en filmpjes voor marketingdoeleinden door ElkeDagFeest. Op aanvraag heeft ElkeDagFeest hiervoor een speciaal formulier beschikbaar. Als tegenprestatie ontvangt de Klant een korting op het verzorgen van het feestje. De Klant blijft verantwoordelijk voor het op de juiste wijze vragen van toestemming. 

Artikel 23. Intellectueel eigendom

 1. De feestkist en bijbehorende spullen blijven, net als de activiteiten overzichten, te allen tijde eigendom van ElkeDagFeest. Het is niet toegestaan de draaiboeken, marketing concepten en andere zaken te kopieën, door te verkopen of te verstrekken aan derden. De geleverde activiteitenoverzichten zijn alleen voor eigen gebruik en niets hieruit mag gekopieerd worden of op internet worden gezet zonder schriftelijke toestemming van ElkeDagFeest. Alle concepten bedacht door ElkeDagFeest blijven eigendom van ElkeDagFeest, tenzij ElkeDagFeest daar schriftelijk afstand van heeft gedaan.

 2. Concepten bedacht door ElkeDagFeest voor marketing en promotie doeleinden voor bedrijven, organisaties en events blijven eigendom van ElkeDagFeest, ten zij ElkeDagFeest daar schriftelijk afstand van heeft gedaan.

 

Elkedagfeest © maart 2024
 

Wij gebruiken cookies